تبلیغات
☼♫12handsome wolves♫☼ - قسمت6.......exo.vs.krystals
EXO-K + EXO-L + EXO-M = ONE
☼♫12handsome wolves♫☼
دوشنبه 19 اسفند 1392 :: نویسنده : lili love exo

 

سلام

ببخشید که خیلی دیر شد .....

امتحانا و این اسباب کشی  منو دوره کرده بودن

در هر صورت نظرا کم باشه از اینم کمتر میشه

 

 

 

 

خوب ...خانمای اکسوتیک گل بفرمایین ادامه

 

 

 

چند تا از اعضای اکسو در ون

سوهو=بچه ها رسسسسسسسیدیم.....یکی شیو و کیونگ سو رو از خواب بیدارکنه.....لوهان چشات کور نشد بس که بیرونو نگاه کردی؟

یه نگاه عاقل اندر سفیح(یا صفیح نمیدونم) به لی کرد و گفت

سوهو=تو مثلا قرار بود لبتاپه لوهانو از کای بگیری.....حالاخودت داری باهاش بازی میکنی؟

هیچکس حتی یه میکرونم جاش تغییر نکرد.....

سوهو شروع کرد به زیر لب غر زدن

سوهو=خدا اخه این شانسه که من دارم؟......اخه چه گناهی در گاهت کردم که باید لیدر این اس/کولا باشم...

و از ون خارج شد

.........................................................................................

سهون با رضایت به میز های پایه کوتاهی که به یه ردیف چیده بودوروی اونها انواع مخلفات از جمله کیمچیه دست پخت کیونگ سو رو گذا شته بود نگاه میکرد....ناخوداگاه یه لبخند کوچولو زد  که صدای ساران از اشپزخانه اونو از فکر بیرون اورد

ساران در حال گوجه خورد کردن بدون این که سرشو بیاره بالا گفت

ساری=زیادم خوشحال نباش اقا سهون.....فک نمیکنی یه چیزیو فراموش کردی؟

سهون شک زده به ساران خیره شده بود با خودش گفت نکنه این جن داره از کجا وقتی حتی سرشو بلند نکرده فهمید من خوشحالم......یاااااااااااااا خدا

 

ساران ایندفه با یه قیافه ی بیتفاوت سرشو بلند کرد وگفت

ساران=از اینکه تو کلا سر چیزای کوچولو و بی ارزشم به خودت افتخار میکنی....این ریشه تو  اعتماد به نفست نداره

 

یه نیش خند زد و ادامه داد

ساران=این به خاطر اینه که توخیلی  مغروری

ایندفه دیگه سهون داشت تو افق سلام میرسوند...

سعی کرد موضوعو عوض کنه صداشو صاف کرد و گفت

سهون=خوب حالا این چی بود که من یادم رفته بود رو میزا بزارم

ساران که داشت دوباره گوجه ها خورد میکرد یه لحظه از کار دست کشید وخیلی اروم گفت

 

ساران=اون چیزی که تو بکی در مقابلش تحملتون صفره .....

سهون به اشپزخانه اومد و کنار سارن وایستاد...ساران تا متوجه حضورش شد گوجه ها رو تو قابلمه ی روی گاز ریخت و دستاشو شستو گفت

ساران=فهمیدی یا نه؟

سهون خیلی متفکرانه به ساران نگاه کردو گفت

سهون=یه حدسایی میزنم اما نمیشه که تو رو میز سرو کرد

ساران با تعجب گفت

ساران=چی؟.......

بعد با لحنی پر از طعنه ادامه داد 

ساران=اره تو که خیلی مقاومت جلوی من کمه ....قبلنا که خیلی راحت جلوی من هر قلطی میکردی...هه

 

سهون با کلافگی  موهاشو بهم زد

سهون=مگه 20 سوالی راه انداختی ......بگو باید برم چی بخرم....زود

ساران بدون توجه از کنارش رد شدو به سمت اتاقش رفت و در اخرین لحظه گفت

ساران=سو/جو( همون م.ش.ر.و.ب کره ایا که بطریش سبزه و مزش میگن تلخه)

 

ساران رفته بود اما خیلی خوب اعصابه سهونو خط خطی کرده بود  مشکل اینجا بود که هیچ دفاعی هم از خودش نمیتونست بکنه....چون حرفایه ساران حقیقت محض بود

 

یه تیپ ناشناسوار زد و از خونه خارج شد که تو راهرو سوهو رو دید

 سوهو از همون فاصله هم متوجه حال سهون شد 

سوهو=چیشده ؟؟؟؟

سهون=علیک سلام

سوهو=کار سارانه نه؟

سهون=هیچی نگو که اعصابم خیلی خورده

سوهو=بخشید رفیق ....اما حقتهههههههههههه

سهون=وایییییی خدا مردم ...این همه طرفداریمو نکن سوهوووووووو

سوهو خندید و گفت

سوهو= من در هر صورت طرفه حقمممممممم....حالا اینا رو ولش

یه نگاه به سرو وضع سهون کردو گفت

سوهو=چرا اینقد استتاری؟

سهون با لحنی دخترونه گفت =ساران خانم دستور دادن که حتما باید سو/جو سر میز باشه

 

سوهو = خوب پس با هم میریمممممممم

سهون=اوکی هیونگ.....فقط...وایستا ببینم بقیه کجان ؟؟؟؟

سوهو خیلی ریلکسو بیخیال گفت

سوهو=هنوز تو ونن ......

سهون=وایستا ببینم نگو که باید  شیو رو از خواب بیدارکنیم

سوهو  دست سهونو به سمت اسانسور کشید

سوهو=همینه که هست

..........................................................................

سهون=وای چه بازیه توپی

لی=اره خیلی باحاله...........معلوم نیس لوهان از کی دارتش و به ما نگفته

کای=اه ...اینقد حرف زدین که باختم ...خوب بابا  یه دقیقه ببندین ضرر نمیکنین

سوهو دست سهونو کشید= مگه قرار نبود بریم سوپر مارکت....هی سوسک توله () باتوام

 

سهون=واستا واستا اینجاش خیلی هیجانیه

سوهو خیلی دوست داشت اون لبتاپه نفرین شده رو از کای بگیره و زیر پاش خورد کنه حیف که مال لوهان بود  لوهان اونور داشت شیو و کیونگسو رو از خواب بیدار میکرد

کلافه دست تو موهاش کشید ...حالا این وسط شیو تو خواب داشت حرف میزد یه لحظه قاطی کرد داد زد

سوهو=شیووووووووووووووووو خبر مرگت بلند شووووووووووووووووویه ساعت الافم کردی

 

همه هنگیدن یه سکوت  تو فضا حاکم شد لی سهون و کای با دهن باز به سوهویه خشمگین خیره شده بودنکه یک صدا این سکوتو شکست

 

GAME OVER

کای=اه این همه بازی کردیم ...اخرش هیچی به هیچی

لوهان کولشو ورداشتو لبتاپشو از دست لی به زور کشید و از ون بیرون رفت

بالاخره شیو و کیونگ سو بیدار شدن اما....

شیویه بیچاره سکته رو زده بود از ترس.....بهتره از وصفحال کیونگسو بگذریم.....

...........................................................

بیونگ=چییییییییییییییییی...اینو باید الان بگین ...یعنی چی که زمانشو عوض کردن...باشه ..باشه...

به ساعت مچیه ی مارکش نگاه کرد

بیونگ=باشه یه ربع دیگه جلوی درم...باشه بابا زود میام ......باشه چشم عمو جونی  ...اوکی بای

 

و گوشیو رو قطع کردو خیلی زود یه دست لباس ست و مطابق تیپ انتخاب کرد پوشید....کلی به خودش رسید هرچی باشه طرفدارا سبک فشنشو دنبال میکردن...

با حالت دو از خونه خارج شد و 4.5 بار پشت هم دکمه ی اسانسورو زد اما مگه میومد....

بیونگ مدام به ساعتش نگاه میکرد.....

بیونگ= وای وای بدبخت شدم..اه چرا نمیاد  شانس من تو همکف گیر کرده

کفشاش پاشنه بلند بود نمیتونست با پله بره پس به شمارهای طبقه ها نگاه کرد بلکه اسانسور بیاد

 

بعد از مدت زمانی....

بیونگ=اخ جووون...داره میاد یووووهو

 از جاش پرید نزدیک بود لیز بخوره که دیوارو گرفت  همینجوری بشکن میزد که حس کرد  یکی داره نگاش میکنه به طور نامحسوس اطرافو نگاه کرد

 

بیونگ با خودش گفت=اه این دختره اینجا چیکا میکنه...نیومده ابروم رفت...

دید اگه ضایع بازی دربیاره بد میشه پس خودشو به کوچه علی چپ زده و وارد اسانسور شد

 

................

رمزو 2.3 بار اشتباه وارد کرد (بچه هنوز هنگه)

بالاخره وارد خونه شد همون اول متوجه بوی خیلی خوب غذا شد 

با خودش گفت=هر چندم که این همخونه های سوپر استار عجیب باشن بازم برا برگشتن ساری خوشحالم و یه لبخند خیلی ناز زد.

تو اتاق خودشو سهونو و سوهو لباساشو عوض کردو به حال اومد خیلی گشنش بود اما با دیدن میزا فهمید که باید برا خوردن و دل از عزا در اوردن صبر کنه

برا سرگرم شدن روی کاناپه نشست ومشغول دیدن تی وی شد حدود 20 دقیقه بعد یکی از اتاقای راهروی روبرویی (راهروی اتاقای دخیا) باز شد  ویه دختر با موهایی انبوهتر از جنگل های امازون که به هم ریخته بودن و چشای پف کرده از اتاق بیرون اومد

 

معلوم بو د که هنوز بین خواب وبیداریه چون اصن متوجه حضور لوهان نشدو به دستشویی رفت...

 

لوهان هر چی فکر کرد نمیتونست تشخیص بده که اون کیه()

 

...............

پایاااااااااااااااااااااااااننننننننننننننننننننن

 

میدونم خیلی کم و بد بود.......ببخشید واقن شرمنده

فردا امتحان ریاضی دارم باید برم خر زنی

بچه ها به نظرتون اون دختر امازونیه کی بوده؟

نظر یادتون نره میدوسمتون  

 

بایییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 11 تیر 1396 09:25 ب.ظ
Since the admin of this website is working, no question very soon it will be well-known, due
to its feature contents.
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 03:00 ب.ظ
Every weekend i used to go to see this web page, because i wish for enjoyment, since this this web
site conations really pleasant funny information too.
جمعه 1 فروردین 1393 01:20 ق.ظ
باز کن پنجره رو ک بهاران امد
ک شکفته گل سرخ ب گلستان امد
سال نو مبارک باشه عزیزم
چهارشنبه 28 اسفند 1392 10:34 ب.ظ
بعد از قرنی اومدم وبمممممم اپ کردم خوشحال میشم بیای
چهارشنبه 28 اسفند 1392 10:34 ب.ظ
اونی ببخشید برای قسمتای قبلی نظر ندادم اخه نیومدم نت
چهارشنبه 28 اسفند 1392 10:33 ب.ظ
وایی لو هان بدبختتتتتتتتت


هنگ کرد بچم!!!!!

چهارشنبه 21 اسفند 1392 08:46 ب.ظ
خعلی مرسی لیلی جووووووووون
کلی کیف فوکولید داستان
چهارشنبه 21 اسفند 1392 08:45 ب.ظ
اخییییییییییی اهووو کوشولوووو (جنیشی بیا بدو بدو بیا برو گوشای سوهورو بوخور )
هی وااااااای بیونگی ک رفت بیرون سارانم ک نیست .... خب خب میمونه فقط خودش ... خودش دگ .... اره اره همونه اگه گفتی ی جایزه داری
چهارشنبه 21 اسفند 1392 08:42 ب.ظ
هان هانننن بیونگی کجا با این عجله .... بودی حالا
چهارشنبه 21 اسفند 1392 08:41 ب.ظ
ای بابا چیکارش داریـــــــــــــــــــــــــــــــــت بزار بخابه داره خابه منو میبینه خخخخخخخخخخ
بهههه ناز نفس سوهو خان بلاخره ی جبروتی (جبروط) از خودش نشون داد

چهارشنبه 21 اسفند 1392 08:37 ب.ظ
هههههه هههههههه فکرشو بکن سارانو سرمیز سرو کنن
بی خیال سوهو خودم پشتتم

وووججج وججججج شیوشیو رو کار نداشته باشید فقط اروم بلندش کنید ببریدش تو تختش
چهارشنبه 21 اسفند 1392 08:33 ب.ظ
اینکه از کاری لذت ببری و خوشحال بشی ربطی ب غرور نداره سای خانوم هرکاری ب اندازه خودش ارزشمنده (اووووووععع!! چی شد چی شد چرا من پشت سهون در اومدم!!! )
چهارشنبه 21 اسفند 1392 08:30 ب.ظ
گناه ازین بالاتر نــــــــــــــ میخام بدونم ازین بالاترم مگه هست !!!!! از تو بزرگترم تو گروه بود میخاستی لیدر نشی
چهارشنبه 21 اسفند 1392 08:28 ب.ظ
به به همین اوله خطی از این همه توجه ب لیدر پوکیدم اصن ی وضعی خخخخخخ
چهارشنبه 21 اسفند 1392 08:26 ب.ظ
ببخشید دیشب خسته بودم نتونستم نظر بذارم
الان اومدم هم دوباره بخونم همم بنظرم
سه شنبه 20 اسفند 1392 09:04 ب.ظ
اشکال نداره عزیز اتفاقا مزش ب اینه ک چشم انتظار باشی
lili love exo

سه شنبه 20 اسفند 1392 07:41 ب.ظ
دستت درد نکنههههههههههههههه عزیزم
ایشاله که امتحانتو خوب میدی
واییییییییییییییییی من عاشق ریاضی ام
lili love exo

are manam hama mashverati hal kardim mamnoon
سه شنبه 20 اسفند 1392 07:40 ب.ظ
خو بچه خواب بوده
چه انتظاری داری؟؟
وای خدا دیشب تو خوابگاه یه دختره دو نیمه شب بیدار شده بود و جیغ میکشید...همش میگفت یه کسی تو اتاقه ولی کسی غیر از هم اتاقیاش نبود ... اصلا یه وضی شده بود
احتالا همین آمازونی رو دیده بود
یا یوراست یا الی .... بهشون میاد
lili love exo

سه شنبه 20 اسفند 1392 07:33 ب.ظ
این دختر با عجله کجا داره میره؟؟!!
من به غیرتم برخورد
خوی تیپم کرده که دیگههههههههههه واویلا
lili love exo

be gheyratet???????????? chera bale dg tip zade booooode biongi khanoom
سه شنبه 20 اسفند 1392 07:29 ب.ظ
الهیییییییییییی
کیونگ سو بیچاره....عجیجم ... چشاش گرد هست ، گردترم شد با فریاد سوهو....انگری سوهو
lili love exo

fek kardam alan migi angry birds
eshgheeeeeeeeeee d.o asan nagooo havayi shodam
سه شنبه 20 اسفند 1392 07:26 ب.ظ
مدیونین اگه فکر کنین سهون تا دو دقیقه پیش از عصبانیت داشت میمرد...!!!
خلقتتو شکر پسر...تو چی هستی واقعا من نمیدونم...حالا این لوهانم هیچ عکس العملی نشون نمیده...بمیرم واسه سوهو داداشی که اصلا تو زاویه دیدشون نیست
سوسک توله یه لحظه قیافه سوهو رو وقته این کلمه رو میگه تصور کن....^^
خخخخخخخخخخ
lili love exo

vala nemidooooooooonam chi begam abji
سه شنبه 20 اسفند 1392 07:22 ب.ظ
دلم واسه سهون میسوزه
خو گناه دار بچم...دل ندارم
معلوم نیس چیکار کرده که ساران با این صبرش اینطوری عصبی میشه
خدایا خودت بخیر بگذرون...اینا همدیگرو نکشن یه وقت؟؟!!!
lili love exo

hala vasta
سه شنبه 20 اسفند 1392 07:17 ب.ظ
آخییییییییییییی
بمیرم واسه لیدر که هیشکی به حرفش گوش نمیدهههههههه
بیا پیش خودم هرچی میخوای بگو...من کلا فقط گوش میدم...اصلا هم حرف نمیزنم...به سر عمر
lili love exo

manammmmmmmmmmmmmmmmmmmm
har chi bege migoosham bege sare to be1za bemir mimiram
سه شنبه 20 اسفند 1392 07:14 ب.ظ
سلااااااااام لیلیییییییییییییی جونم
مرسییییییییی
خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم ادامه داستانتو گذاشتییییییییییییی
واقعا خستگی در از تنم بیرون رفت
یک دنیا ممنوووووووووووووووووونم
lili love exo

mamnoon abji bebakhshid ke dir shod ........sorry manam andaze asemoona mamnoonam azat ke dastane mano donbal mikonii
سه شنبه 20 اسفند 1392 05:26 ب.ظ
وووووووووووووییی مرسیییی خعلی منتظرش بودم
lili love exo

khahesh mikonam bebakhshid dir shod
سه شنبه 20 اسفند 1392 03:20 ب.ظ
سوهو خشمگین میشودددددد.اصن نمیتونم سوهو رو عصبی تصور کنم
بیچاره لوهان.من خیلی بدم میاد کسی با لپتاپم بازی کنه.البته بجز خودم و خواهرم
مرسییییییییی عالی بودددددددددددد
خخخخ جنگلیه فک کنم الینا بوده.نمیدونم
lili love exo

mamnoon
سه شنبه 20 اسفند 1392 12:52 ق.ظ
ی حسی بم میگ ک اون آمازونیه الیناس شایدم نباشه نمیییدونم ادامه رو زود بزار ک زیاد تو کف نمونیم خیلیم خوف یود از اون جا ک گف game overخیلی خوشم اومد باحال بود سوسک توله هم خوب اومدی کلا حال کردم خیلی کیسسسسسسس
lili love exo

mamnooon felan ke 5 shanbe asbab keshi darim ....be eshtemale ziad badesh mizaram mamnoon booooooooooooooooooosss abji
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


سلام دوستان.به وب من خوش اومدین^_^این وبلاگ برای EXO و EXO-L های عزیز ساخته شده.امیدوارم خوشتون بیاد.نظر یادتون نره ها 감사합니다


مدیر وبلاگ : Hamta EXO-L♥Luhan
نظرسنجی
Which?
برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

るぅちゃん時計کد کج شدن تصاویر

WE Love KRIS Angel

کد حرکت متن دنبال موس

دریافت کد موزیک

کد حرکت متن دنبال موس

کد حرکت متن دنبال موس